Dosarul de îngrijiri medicale

MODALITĂŢILE DE PLATĂ:

a) Plata serviciilor medicale decontată prin C.A.S. Dolj/C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

ART. 1 (1) Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu persoane fizice sau juridice autorizate şi evaluate în condiţiile legii, pentru acordarea acestor tipuri de servicii, alţii decât medicii de familie şi spitalele, care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă pe bază de recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, ţinând seama de starea de sănătate a asiguratului şi de gradul de dependenţă al acestuia.

(2) Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate şi de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraţilor, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, conform modelului prezentat în anexa nr. 27 la ordin, în concordanţă cu diagnosticul stabilit şi în funcţie de patologia bolnavului şi gradul de dependenţă al acestuia. Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate recomandă îngrijiri medicale la domiciliu pentru asiguraţii aflaţi în fază terminală ca urmare a unor afecţiuni oncologice sau AVC. În funcţie de gradul de dependenţă, bolnavul poate fi:

a) total dependent – pacientul care nu poate îndeplini trei sau mai multe activităţi zilnice de bază fără ajutorul altei persoane şi are nevoie de îngrijire medicală;

b) parţial dependent – pacientul care nu poate îndeplini cel puţin două activităţi zilnice de bază fără ajutorul altei persoane şi din cauza stării de sănătate are nevoie de îngrijire medicală;

c) independent – pacientul care îndeplineşte activităţile zilnice de bază fără ajutorul altei persoane dar care, datorită afecţiunii cronice acute, necesită următoarele servicii de îngrijire medicală la domiciliu: îngrijirea stomelor, îngrijirea canulei traheale, îngrijirea plăgii postoperatorii şi tratament parenteral.

(3) Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu se eliberează în trei exemplare, din care un exemplar rămâne la medic. Un exemplar împreună cu cererea de acordare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se depun de către asigurat, de către unul dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), de o persoană împuternicită de acesta sau de reprezentantul legal al acestuia la casa de asigurări de sănătate la care se află în evidenţă asiguratul. Al treilea exemplar rămâne la asigurat, urmând a fi predat furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu care îi va acorda serviciile respective, dacă cererea a fost aprobată, împreună cu decizia de acordare de îngrijiri medicale la domiciliu. Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu în vederea depunerii acesteia la casa de asigurări de sănătate este de 5 zile calendaristice de la data emiterii acesteia.

b) Plata serviciilor medicale de către pacient/aparţinător

În eventualitatea in care contravaloarea serviciilor medicale este suportată de către pacient/aparţinător aceasta se poate face în contul societăţii prin transfer bancar în 24 de ore de la terminarea tratamentului sau imediat după terminarea tratamentului, la domiciliul pacientului cu eliberare de chitanţă şi factură de către reprezentantul societăţii.

Costul serviciilor medicale se stabileşte la începutul tratamentului în funcţie de numărul serviciilor medicale, durata şi complexitatea tratamentului.

Sună-ne la

Sună-ne la

+40 740 072 078

Email

Email

office@tratamenteacasa.ro